Kdo dostane město ze současné krize?

Sdružení nezávislých kandidátů HOROVIZE!

Pár slov na začátek...

Jsme si vědomi složité situace ve městě, která bezprostředně souvisí se způsobem řízení a hospodaření města Hořovice v uplynulých volebních obdobích. Město se dlouhodobě nerozvíjí, nevzkvétá, upadá do tragického stavu. Investiční akce byly směrovány chaoticky bez jasného dlouhodobého strategického plánu rozvoje města, a bez ohledu na skutečné potřeby všech občanů města.

Jsme si vědomi skutečnosti, že nás čeká náročné období zajišťování výrazných úspor ve spotřebě energií a dalších provozních výdajů, s cílem zajistit nezbytný provoz všech důležitých zařízení a objektů města, ale přitom co nejméně omezit výdaje na investiční akce. Je třeba hledat nové zdroje příjmů do rozpočtu města pro posílení výdajové stránky v oblasti investic. 


Akce neinvestičního charakteru

1. Správa města a informování občanů

 • Podle Listiny základních práv a svobod mají občané právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo prostřednictvím zvolených zástupců - zastupitelů. Zvolení zastupitelé po volbách zastupují občany, nikoli volební strany (politické strany, hnutí nebo sdružení nezávislých kandidátů), a proto rozhodování zastupitelů musí upřednostňovat zájmy města a občanů, před zájmy politických subjektů. Uvedeným principem se budeme řídit při rozhodovací činnosti vedení města.
 • Zavedeme pravidelná setkání podnikatelů a občanů se starostou, radními, zastupiteli, řediteli příspěvkových organizací města k vzájemné debatě a výměně názorů na aktuální problémy ve městě.
 • Přijmeme opatření k vymýcení "klientelismu" v orgánech města (Klientelismus je neoficiální, zákulisní systém dohod ve společnosti, jehož charakteristickým znakem je protekce vybraných členů celku, případně poškozování zájmů subjektů, kteří se na klientelistických vazbách nepodílejí. Klientelismus je negativní společenský jev a jeho důsledky lze souhrnně označit jako porušování rovnosti)
 • Vytvoříme nový koncept městského měsíčníku Hořovický Měšťan, s novou grafickou úpravou, ale zejména s novým obsahem. Měšťan musí informovat občany o činnosti města a jeho orgánů a organizací, škol, spolků, sportovních organizací, sociálních služeb, informace ze zámku, z muzea, pozvánky na sportovní, kulturní a společenské akce ve městě atd.

2. Městský úřad - výkon přenesené působnosti státu

 • K zajištění transparentního rozhodování úřadu a vedení města zavedeme závazná protikorupční opatření, kterými znesnadníme život těm, kterým čestnost, férovost a spravedlnost nic neříká.
 • Bude-li zájem občanů, zavedeme tzv. pojízdnou kancelář, ve které budou mít možnost občané, kteří nejsou ze zdravotních důvodů schopni se na úřad dostavit, vyřídit záležitosti všech agend úřadu.
 • Prodloužíme úřední hodiny úřadu jeden den v týdnu po 17. hodině, případně zavedeme dopolední úřední hodiny jednu sobotu v měsíci.

3. Výsadba a údržba veřejné zeleně - životní prostředí

 • Vytvoříme plán péče o pozemky města, který bude zahrnovat efektivní způsob výsadby a péči o zeleň, úpravy travnatých ploch, úklidu ve městě a budování míst pro odpočinek, relaxaci a využití volného času.
 • Pro zajištění odborné údržby městských lesů a monitorování stavu solitérních dřevin a stromů podél cest zajistíme spolupráci s arboristou tak, aby se kácení stromů omezilo pouze na nezbytně nutnou míru, ale aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků v těchto lesních porostech.
 • Zřídíme pracovní pozici zahradníka, který bude zajišťovat odborné činnosti při výsadbě a údržbě veřejné zeleně.
 • Pro občany města zajistíme vhodné pozemky pro vytvoření komunitních zahrádek, aby si občané, kteří nemají své zahrádky, mohli vypěstovat vlastní zeleninu, případně květiny, za podmínky efektivního hospodaření s dešťovou vodou.
 • Přijmeme opatření ke snížení odtoku srážkových vod do kanalizační sítě prostřednictvím vhodné výsadby zeleně a systémů svedení srážkových vod umožňujících zasakování do půdy a budování nádrží na sběr a využití dešťové vody u městských objektů.

4. Majetek města - využití, opravy a rekonstrukce

 • Na základě analýzy a monitorování energetické náročnosti budov v majetku města zajistíme zpracování plánu komplexního přístupu k zajištění snížení spotřeby všech druhů energií. Neprodleně zahájíme realizaci navržených opatření.
 • Zřídíme pracovní pozici energetického manažera k zajištění úspor energií a snížení výdajů za spotřebovanou energie.
 • K zajištění řádného hospodaření města provedeme ekonomické posouzení využívání městských nemovitostí, posouzení jejich nezbytnosti pro chod města a potřeb občanů, zejména s přihlédnutím k dalšímu rozvoji města. Nepotřebné nebo nevyužívané nemovitosti nabídneme k pronájmu tak, aby většina nemovitostí ve městě byla opravená a využívaná ve prospěch občanů
 • Posoudíme možnosti rekonstrukce některých nemovitostí (např. objekt kina, Mohykán) a na základě odborného posouzení stavu staveb zahájíme, po projednání s širokou veřejností, přípravu a realizaci přijatých doporučení.

5. Starý zámek a zámecká zahrada

 • Vytvoříme koncepci využití areálu Starého zámku za účelem komplexního využití pro kulturní a společenské účely občany a návštěvníky města a navrhované úpravy začneme postupně realizovat.
 • Zpracujeme návrh využití zámecké zahrady a necháme posoudit široké veřejnosti. Zámecká zahrada by měla splňovat podmínku využitelnosti pro volný čas občanů, např. pro kulturní akce, bezplatné a neregistrované sportovní aktivity dospělých, mládeže i dětí.

6. Chodníky a komunikace, veřejný prostor

 • Zmapujeme všechny komunikace a chodníky ve městě, u kterých je nezbytné provést rekonstrukci, částečnou rekonstrukci anebo komplexní opravu a postupně podle naléhavosti zahájíme jejich opravy.
 • Budeme pokračovat v "oživování" Palackého náměstí, které by se mělo stát centrem kulturního a společenského dění ve městě. Musí se stát místem setkávání občanů, které vybízí k posezení, odpočinku a příjemné relaxaci.
 • Podpoříme konání farmářských trhů s prodejem ovoce, zeleniny, květin a výrobků podnikatelů. Podpoříme další kulturní využití náměstí, např. instalace výstav pod širým nebem, organizování divadelní a hudební produkce mladých nebo začínajících umělců a souborů, atd.
 • Upravíme vyhlášku o místních poplatcích tak, aby organizátorům kulturních a společenských akcí bylo umožněno akce pořádat na Palackého náměstí a přilehlých komunikacích bezplatně, a prodejcům na farmářských trzích a trzích s ovocem a zeleninou za přijatelnou motivační cenu.
 • Budeme podporovat zapojení obyvatel města do celkového vzhledu města, finančně podporovat občany k výsadbě květinové výzdoby oken svých domů, bytů a předzahrádek.
 • Vytvoříme nový systém zajišťování pravidelné údržby obce, veřejných míst, chodníků, zeleně a zajištění úklidu sněhu a posypu na rizikových místech v zimním období.

7. Kultura a společenský život ve městě

 • Zaměříme se na podporu akcí podporující zvyšování sounáležitosti občanů ve městě, zejména na podporu spolkových a kulturních aktivit ve městě, a to transparentně na základě stanoveného systému podpory kultury.
 • Zajistíme bezplatné využívání výlepových ploch ve správě města k zajištění větší podpory kulturních a společenských akcí pořádaných malými spolky nebo komunitami občanů (kluby, setkání rodičů s dětmi, vánoční setkání a další).

8. Sport

 • Budeme nadále podporovat sportovní aktivity hořovických dětí, mládeže, dospělých i seniorů, a také v rámci možností vrcholový sport, a to transparentně na základě stanoveného systému podpory sportu.
 • Vybudujeme otevřená sportoviště pro širokou veřejnost, systém malých jednoduchých sportovišť na sídlištích a jiných veřejných prostorech ve městě, výstavbu U-rampy, s cílem bez omezení umožnit mládeži zahrát si malý fotbal, basketbal, stolní tenis apod.
 • Zaměříme se na úpravy a opravy současných cyklostezek a na budování nových cyklostezek.
 • Soustředíme se na budování dětských hřišť v těch částech města, kde dosud chybí a současná dětská hřiště budeme pravidelně udržovat a opravovat. 

9. Město a spolky

 • Prioritně budeme podporovat spolky, které prokazatelně pracují s hořovickými dětmi, mládeži, seniory, pořádají kulturní a společenské akce pro širokou veřejnost Hořovic a okolí, které propagují regionální výrobce a pěstitele, pořádají kulturní vystoupení regionálních souborů a umělců.
 • Umožníme spolkům bezplatné pořádání kulturních a společenských akcí pro veřejnost na Palackého náměstí a ve všech zařízeních v majetku města.

10. Podpora podnikání

 • Vytvoříme přehled nebytových prostor v majetku města a stanovíme jasná pravidla pro jejich pronájem s ohledem na přínos pro všechny občany města.
 • Vytipujeme lokality, na kterých by mohly být provozovány mobilní provozovny služeb, např. stánky s občerstvením, kavárny, cukrárny, předzahrádky atd., a stimulačními podmínkami podpoříme jejich provozování.

11. Podpora turismu a propagace města

 • Vytvoříme aktivní program podpory turismu ve městě a okolí, především instalací přehledných informací pro turisty o městě a okolí, a zřízení poznávacích a naučných okruhů po zajímavostech města.
 • Otevřeme nové informační centrum na Palackého náměstí.
 • Zajistíme zpracování informačních stojanů a map s vyznačením jednotlivých památek, ale také možností stravování, ubytování, úschovu jízdních kol apod.
 • Vypracujeme program na zkvalitnění prezentace města s cílem propagovat historické a kulturní zajímavosti města a pořádaných akcí.
 • Vybudujeme zařízení pro odpočinek cyklistů na cyklostezkách, podpoříme vznik občerstvovacích provozoven s dalšími službami pro cyklisty a turisty.
 • Vytvoříme místa pro bezpečnou úschovu jízdních kol pro cyklisty, zvýšíme počet stojanů na jízdní kola, včetně možnosti nabíjení elektrokol.
 • Zajistíme opravu toalet na Palackého náměstí a jejich nepřetržitý provoz; toalety budou plně funkční, čisté a voňavé.

12. Bezpečnost ve městě

 • Vytvoříme optimální systém fungování a financování Městské policie Hořovice.
 • Nadále budeme zajišťovat funkčnost veřejného osvětlení a dalších bezpečnostních prvků pro zajištění bezpečnosti silničního provozu, zejména chodců.
 • Zefektivníme spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR Hořovice.
 • K zamezení krádeží jízdních kol či koloběžek budeme iniciovat vybudování úschovny jízdních kol u autobusového a železničního nádraží, případně i na dalších místech ve městě.
 • Zlepšíme funkci kamerového systému s cílem zajistit větší bezpečnost občanů.

13. Školství a sociální otázky

 • Budeme prosazovat navýšení kapacit institucí, které se zabývají preventivními sociálními programy podle zásady "prevence je lepší než represe".
 • Podpoříme programy na integraci sociálně znevýhodněných či vyčleněných spoluobčanů do běžného života.
 • Budeme se zabývat kapacitou školských zařízení ve městě a s ohledem na predikci vývoje populace a zvyšování počtu dětí vypracujeme návrh opatření k řešení budoucích kapacit školských zařízení. 


Akce investičního charakteru

1. Správa města

 • Zajistíme technické podmínky pro on-line přenosy a záznamy průběhu veřejných zasedání zastupitelstva jako moderního způsobu informování občanů a jejich zapojení do řízení města.
 • Zajistíme vytvoření nových moderních a interaktivní webových stránek města, které budou přehledné, aktuální, s jednoduchým vyhledáváním a celkově pro uživatele přívětivé. 

2. Životní prostředí

 • Postupně zavedeme nový systém sběru komunálního odpadu ve městě, s důrazem na podporu většího využití tříděného odpadu a postupného snižování komunálního odpadu určeného ke skládkování, aplikujeme principy cirkulární ekonomiky.
 • V rámci dotačních pobídek státu a za spolufinancování některých podnikatelských subjektů zahájíme výstavbu zařízení na využívání přírodních a alternativních zdrojů k výrobě tepla a elektrické energie, které budou primárně určeny pro spotřebu v objektech v majetku obce.
 • Projednáme možnost zavedení sdílených elektrokol nebo elektrokoloběžek pro zájemce o ekologickou přepravu mezi autobusovým nádražím a nádražím Českých drah, k nemocnici, na úřad apod.

3. Bytová výstavba a výstavba občanské vybavenosti

 • Bytová výstavba bude povolována v souladu s územním plánem, a také v souladu s řešením zvyšováním počtu obyvatel města, jako je kapacita mateřských a základních škol, občanské vybavenosti, parkování atd.
 • Do financování infrastruktury města zapojíme stavebníky a další firmy zapojené do bytové i průmyslové výstavby, a to v souladu se Zásadami pro výstavbu na území města Hořovice.
 • Navrhneme přijetí nových upravených pravidel zapojení investorů a stavebníků do financování infrastruktury města, které budou obsahovat pro investory jasná a konkrétní pravidla, ale zároveň jasná a protikorupční pravidla pro schvalování případných výjimek jednotlivým investorům z placení příspěvků na rozvoj infrastruktury města.
 • Současně s bytovou výstavbou musí probíhat stavba potřebné infrastruktury, jako je výstavba plynových, vodovodních a kanalizačních přípojek, budování zemních vedení rychlého internetu optickými kabely, budování chodníků, osvětlení, parkovacích míst, ale zejména stavby komunikací s kvalitními vozovkami a s odpovídajícím dopravním značením.
 • Při nákupu městského inventáře (laviček, odpočívadel) budeme upřednostňovat "chytré" zařízení se zabudovanými přípojkami (solární) na nabíjení elektronických zařízení a připojení na komunikační sítě (internet). 

4. Investice

 • U investičních akcí nedopustíme realizaci předražených zakázek a budeme důsledně využívat finanční prostředky z dotačních titulů; investiční akce budou řádně naplánované, odůvodněné, potřebné a smysluplné a v souladu se strategickým programem rozvoje města.
 • Všechny investiční akce, vyhlášená výběrová řízení, jejich výsledky a smlouvy s vybranými dodavateli budou řádně zveřejněny na úřední desce města.
 • Provedeme audit hospodaření města za uplynulá volební období, provedeme posouzení uzavřených smluv, které zakládají povinnost města k platbám za pronájmy, mandatorních výdajů, splátek úvěrů nebo splátek vyplývajících z kupních nebo jiných smluv, případně dalších plateb.
 • Při realizaci investičních akcí budeme důsledně trvat na dodržování stanovených termínů dokončení akcí a dodržení smluvně daného rozpočtu; vícepráce bude schvalovat Rada města vyjímečně, a to až po důsledném posouzení oprávněnosti požadavku na úhradu víceprací, případně až po odborném posouzení nároku odborníky v dané problematice.
 • Navrhneme vyřešení některých dosud nevyřešených majetkoprávních vztahů mezi městem a majiteli pozemků.
 • Zásadní investiční akce budou projednány s občany na veřejných projekčních debatách.
 • Vyčleníme části finančních prostředků z rozpočtu města, o jejímž využití budou rozhodovat občané (participativní rozpočet). 

5. Strategický program rozvoje města 2023 - 2033

 • Vytvoříme dlouhodobý plán rozvoje města do roku 2026 s výhledem do roku 2033, který bude výsledkem práce specialistů v jednotlivých oborech v součinnosti s občany města, a který bude následně podroben posouzení občany města. Plán bude obsahovat krátkodobé plány, které budou podkladem pro investiční akce s konkrétním termínem splnění.

6. Doprava a parkování

 • Připravíme aktuální a realizovatelný návrh na řešení dopravní situace na komunikacích v Hořovicích, včetně zákazu tranzitní kamionové dopravy centrem města, budování západního a severního obchvatu města.
 • Ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje budeme trvat na urgentním zahájení výstavby východního obchvatu města a budeme prosazovat pokračování obchvatu mimo katastr Hořovic.
 • Zefektivníme městskou a veřejnou hromadnou dopravu, budeme prosazovat změny jízdních řádů tak, aby na sebe navazovaly vlakové a autobusové spoje. Zajistíme úpravu autobusového nádraží tak, aby cestující měli možnost jednoduše zjistit aktuální odjezdy jednotlivých spojů.
 • Připravíme a realizujeme opatření ke zvýšení počtu parkovacích míst ve městě, ale zejména na Západním sídlišti a Višňovce, zvážíme možnost výstavby parkovacího domu.
 • Na autobusové nádraží nainstalujeme přehledné informační panely s odjezdy a příjezdy autobusů, ale také informace o jízdních řádech vlakového spojení, včetně navazujícího spojení mezi nádražími. Pro potřeby cestujících zajistíme na autobusovém nádraží možnost internetové připojení.